Recruitment voorwaarden

ALGEMENE WERVING & SELECTIEVOORWAARDEN DYNAMICS GURU

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Dynamics GURU , hierna te noemen Dynamics GURU. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Dynamics GURU en haar opdrachtgevers. Indien en voor zover Dynamics GURU één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Dynamics GURU en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Dynamics GURU en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Dynamics GURU zijn aanvaard.

Artikel 1: algemeen

 • Werving & selectie is de opdracht waarbij Dynamics GURU ten behoeve van indiensttreding {of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze{n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Dynamics GURU bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert {of anderszins werkzaam wordt gesteld).
 • De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Dynamics GURU wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Dynamics GURU voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamics GURU aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.
 • Het kan voorkomen dat de kandidaat al in de database voorkomt of er gesprekken in het verleden zijn geweest bij de opdrachtgever. Wij hanteren een termijn van 2 maanden richting het verleden en alles wat buiten de termijn valt zal gewoon als normale aanbieding van Dynamics Guru gelden. Hier gelden de normale honorarium

Artikel 2: honorarium

 • Dynamics GURU werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door Dynamics GURU aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een {andere)
 • In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in artikel 3.

 

 • Het honorarium is gesteld op een percentage
 • Het tarief, vermeerderd met BTW indien van toepassing, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde
 • De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan Dynamics GURU verschuldigd alle kosten die Dynamics GURU ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft Indien er kosten worden gemaakt zullen deze op voorhand worden overlegd en dienen schriftelijk goedgekeurd worden door de klant. In het genoemde voorstel zijn er geen kosten vooraf gemaakt en werkt Dynamics Guru op NCNP basis.
 • De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Dynamics GURU de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Dynamics GURU geselecteerde Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Dynamics GURU gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel 3: betalingstermijn

3.1. De betalingstermijn van door Dynamics GURU verzonden facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 4: klachten

Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Dynamics GURU dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Dynamics GURU te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Dynamics GURU plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5: vertragingsrente en kosten

Indien de opdrachtgever in verzuim is na een redelijk proces van aanmaning, is zij aan Dynamics GURU een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent {art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: toepasselijk recht bij geschillen

 • De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Dynamics GURU worden volledig beheerst door Nederlands
 • Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te Geschillen tussen Dynamics GURU en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.